2019-02-08

Švietimo įstaigų vadovų apklausa: koks yra poreikis įgyti papildomas dalykines kompetencijas ar pedagogo kvalifikaciją?

Siekiant veiksmingai panaudoti projekto „Tęsk“ lėšas, sudarant galimybes dirbantiems pedagogams įgyti papildomų kompetencijų ir/ar pedagogo kvalifikaciją aukštojoje mokykloje, svarbu žinoti kokių specialistų Lietuvos švietimo įstaigose trūksta (ar artimiausioje ateityje trūks) ir kiek jų planuoja/pageidauja įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ar pedagogo kvalifikaciją, pasinaudodami šio projekto galimybėmis.

Šiuo tikslu švietimo įstaigų vadovai kviečiami dalyvauti apklausoje iki 2019 m. vasario 14 d.

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemone „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ kartu su projekto partneriais (Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas) nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju/pedagogu. Kandidatai į tikslines (pagal dalykus, pedagoginę specializaciją) programas atrenkami, atsižvelgiant į švietimo įstaigų poreikius, kandidato ketinimą dirbti pagal įgytą kompetenciją.

2018 metais paraiškas papildomoms kompetencijoms įgyti aukštojoje mokykloje pateikė daugiau kaip 600 dirbančių pedagogų. Populiariausios buvo ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir profesinės pedagogikos studijos: 2018 metų atrankos rezultatai. Iš viso 2018–2019 mokslo metais projekto „Tęsk“ lėšomis pakviesti studijuoti 428 asmenys.

Teikti paraiškas, pasirinkę studijų dalį aukštojoje mokykloje, dirbantys pedagogai galės ir 2019 –2020 bei 2020–2021 metams. Kvietimai teikti paraiškas skelbiami kiekvienų metų pavasarį. Sulaukus paraiškų, organizuojamos atrankos į studijas. Kvietimus teikti paraiškas skelbia ir atrankas vykdo aukštosios mokyklos:

  • Kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogams, ketinantiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją ar pedagogo kvalifikaciją.
  • Kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogams, norintiems Vytauto Didžiojo universitete įgyti papildomų dalykinių kompetencijų ar pedagogo kvalifikaciją.

Planuojama, kad iš viso per trejus metus projekto „Tęsk“ lėšomis bus finansuojama 821 studijų vieta.

Kontaktinis asmuo:
Rita Baškienė, Ugdymo plėtotės centro projekto „Tęsk“ metodininkė, TeskStudijos@upc.smm.lt, +370 5 210 9829