2020-03-13

Planuojant ir organizuojant mokymą(si) elektroninėje erdvėje

 

REKOMENDACIJOS PEDAGOGAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI) ORGANIZAVIMO:

1. Aptarkite su mokiniais, kokios yra Jūsų ir mokinių mokymo(si) galimybės nuotoliniu būdu ir kokios mokymo(si) formos jums visiems tinkamiausios. Jeigu absoliuti dauguma turi kompiuterius arba mobiliuosius telefonus su interneto ryšiu. Tad mokymo(si) aplinka gali persikelti į:

 

 • elektroninius dienynus;
 • Skype;
 • Moodle ar kitas panašaus pobūdžio platformas
 • socialinių tinklų aplinkas;
 • elektroninį paštą;
 • kitus, jau jūsų naudojamus bendravimo ir bendradarbiavimo IKT būdus.

2. Dėl mokymo(si) formų kaitos nerimauja ir mokinių tėvai. Pasinaudodami e-dienyno galimybėmis, bendraukite su tėvais: informuokite juos, kokiais būdais bendrausite su mokiniais ir kokias mokymo(si) veiklas esate numatę. Pakvieskite juos bendradarbiauti – įsitraukimas į veiklą mažina nežinojimą, tuo pačiu – nerimą.

3. Suderinkite su kolegomis – tai pačiai klasei dėstančiais mokytojais – mokymosi organizavimo procesą („pamokų tvarkaraštį“) bei užduočių, skiriamų mokiniams, apimtis. Galbūt, tai geriausias laikas stiprinti integruotą mokymą(si)?

4. Veiklos organizavimo pasiūlymai: kai kurios veiklos gali būti atliekamos tiek individualiai, tiek poromis, grupėmis.

 • Pagal Jūsų pamokų plane numatytas pamokas skiriate mokiniams užduotis (klausimai, uždaviniai ir panašiai), kurias, atlikę raštu, mokiniai atsiunčia Jums. Užduotis galite rasti įvairiuose šaltiniuose, kuriuos geranoriškai yra atvėrę įvairūs užduočių kūrėjai ir savininkų fondai (sąrašas yra skelbiamas), Nacionalinė švietimo agentūra (Ugdymo Sodas, įvairių mokinių pasiekimų patikrinimų, konkursų užduotys). Rekomenduojame pasiūlyti mokiniams atlikti tik dalį iš paskirtų užduočių – pavyzdžiui: „Iš pateiktų 10 klausimų pasirinkite ir atsakykite į 5 klausimus. Kiekvienas teisingas atsakymas bus vertinamas 2 balais. Papildomai atsakyti klausimai gali pagerinti pažymį, jei pirmuose penkiuose klausimuose būtumėte padarę klaidų“.
 • Pagal Jūsų pamokų plane numatytas pamokas skiriate mokiniams mažos apimties kūrybines užduotis: naujai temai paruošti PPT pateiktį (pavyzdžiui, apie nagrinėjamą reiškinį, procesą, asmenybę ar panašiai); parašyti trumpą (pavyzdžiui, 10 sakinių) veiklos biografiją; sukurti schemą; lankstinuką; skrajutę ir panašiai.
 • Skiriate mokiniams veiklas, susijusias su Jūsų dėstomu dalyku bei mokinių artimiausia gyvenamąja aplinka (mažieji kraštotyros darbai). Tokia užduotis gali apimti 2 – 4 (ar daugiau) pamokų. Mokiniai, naudodamiesi internetu, renka medžiagą apie gyvenamąją vietovę ir kuria pristatymus elektroninėje erdvėje. (pavyzdžiui, „Mūsų regiono augmenija“, „Mūsų regiono dirvožemio cheminė sandara“, „Mūsų regiono atsinaujinantys energijos šaltiniai“).
 • Skiriate mokiniams mokslo tiriamuosius darbus, kurių atlikimo trukmė – 4 – 6 pamokos. Mokiniai pasirinkta ir su Jumis aptarta tema renka medžiagą ir ruošia rašto darbą (rekomenduokite daryti jį iliustruotą).
 • Skiriate mokiniams integruotas, kelis mokomuosius dalykus apimančias užduotis, kurias jie atlieka, pasinaudodami kelių vadovėlių medžiaga, internetu ir kt. Pavyzdžiui, nagrinėja atskirą Lietuvos regioną įvairiais požiūriais (gamtiniu, istoriniu, politiniu, ekonominiu); nagrinėja tam tikros ekonominės ar kultūrinės veiklos raišką Lietuvoje (istorija, geografija, chemija, fizika, biologija, matematika).
 • Organizuojate konkursus, viktorinas, kurių užduotis gali kurti ir patys mokiniai, kaip namų darbą.

5. Mokinių atliktų užduočių vertinimas bus paprastesnis, jei, skyrę užduotis, kartu pateiksite ir vertinimo paaiškinimą – kiek balų bus skiriama už visos užduoties ar užduoties dalies atlikimą; kaip vertinsite projektines, kūrybines veiklas, grupės darbą. Rekomenduojama vertinti kiekvienos pamokos metu atliktas mokinių užduotis – tai padės išlaikyti mokinių dėmesį mokymuisi. Jei skiriate mokiniams kelių pamokų trukmės užduotis, paprašykite siųsti atliktus darbus tarpiniam atsiskaitymui.

6. Komunikacija su mokiniais ir tėvais neturėtų būti dažnesnė, nei numatyta valandų Jūsų pamokų tvarkaraštyje. Pirmiausiai, turime mokyti vaikus savarankiškumo ir drąsos priimti sprendimus. Antra, vaikai turi išlaikyti mokymosi ritmą ir režimą – derinti mokymąsi su poilsiu, laisvalaikiu, kito pobūdžio veiklomis. Pasiūlykite mokiniams, iškilus neatidėliotiniems klausimams, kreiptis į Jus  individualiai Jūsų darbo valandomis per galimas bendravimui (pavyzdžiui, Skype ar Messenger) programėles skambinant ar parašant. Paprašykite įprastais atvejais kreiptis į Jus Jūsų pamokų tvarkaraštyje tam mokiniui skirtu laiku. Tai padės išvengti didesnės suirutės ir netikrumo jausmo. Vaikams svarbu jausti bent dalinį rutinos išlikimą – tai suteikia daugiau saugumo. Pagrindinė bendravimo forma nuotoliniame mokyme – neakivaizdi. Mokytojai sukelia užduotis bei nuorodas, kur galima rasti informacijos joms atlikti sutartoje platformoje, mokiniai  – sukelia atliktas užduotis iki nurodyto termino. Mokytojas parašo vertinimą, kurį, esant būtinybei, pakomentuoja 1- 2 sakiniais. Ugdykime mokinių savarankiškumą.

Sudėtingos ir neįprastos situacijos, pasitelkus kūrybiškumą ir patirtį, gali virsti naujų, kitoniškų, netikėtai sėkmingų praktikų pradžia.

Panaudokite šį laiką apmąstydami galimas kitokio mokymo bei vertinimo  formas, atlikdami seniai numatytas, bet dėl įtemptos darbotvarkės nespėtas vykdyti projektines, mokinių kūrybines, integruotas tarpdalykines veiklas.