Rekomendacijos ugdymo įstaigoms

DUOMENŲ APSAUGA

Kaip teisėtai organizuoti nuotolinį mokymo medžiagos pateikimą: koronavirusas, nuotolinis mokymas ir autorių teisės – Teise.Pro, 2020

Reikalavimai, kuriuos reikia žinoti apie BDAR organizuojant ir vykdant nuotolinį mokymą – Vilniaus m. savivaldybė, 2020

Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymo organizavimo, metodinė informacija – VDAI, 2020

PASIŪLYMAI IR GALIMYBĖS UŽBAIGIANT 2019–2020 MOKSLO METUS – atsisiųsti

Iniciatyva mokslo metų pabaigai “Įprasminkime patirtis” – Vilniaus PPT, 2020

Interaktyvių edukacinių veiklų žemėlapis “Patirk Vilnių” – VŠPC, 2020

Atrask ir tyrinėk! Besimokantis ir išradingas miestas

Keliauk ir pažink! Unikalus ir pažinus miestas

Skaityk ir kurk! Intelektualus ir kuriantis miestas

Sportuok ir judėk! Sveikas ir judrus miestas

Susipažink ir veik! Pilietiškas ir solidarus miestas

PEDAGOGAMS 

Dėl nuotolinio klasės mokymo organizavimo – VŠPC, 2020

Dėl švietimo prieinamumo užtikrinimo nesant galimybės mokiniui jungtis nuotoliniu būdu – VŠPC, 2020

Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu – LR ŠMSM ministro įsakymas, 2020,03-16, Nr.V-372

Kaip elgtis krizės situacijoje – nuotolinis mokymas. Rekomendacijos mokyklų darbuotojams  – NŠA, 2020

Kaip užtikrinti efektyvų nuotolinį mokymą ir mokymąsi – NŠA, 2020

Karjeros planavimo nuotolinių pamokų vedimui ir konsultavimui – D. Šilienė ir L. Stubrienė, MRU ESDI, LKSA, 2020.

Nuotolinis pradinių klasių mokinių mokymas. Iššūkiai ir galimybės – prof. dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė, VDUŠA, 2020

Socialiniams pedagogams dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo karantino laikotarpiui  – MRU ESDI, 2020

SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS TURINČIŲ VAIKŲ UGDYMAS

Išleisti metodiniai leidiniai pedagogams ir specialistams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais

Dėl specialiuosius poreikius turinčių vaikų nuotolinio mokymoVŠPC, 2020

Nuotolinis mokymas. Rekomendacijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymui – NŠA, 2020

Rekomendacijos vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nuotoliniam ugdymui – SRVKS, 2020

Vaikų, turinčių žymius, labai žymius kompleksinius sutrikimus ugdymo ypatumai – A.Krinickaja, V.Liaudanskienė, E.Tijunonienė, “Viltis”, 2020

KITA

Draugiškas Internetas

 4,977 total views,  7 views today