Inovacija – tai naujos vertės sukūrimas ir įdiegimas naujais būdais. Švietimo inovacijų tikslas suteikti visiems vienodas galimybes gauti kokybišką, šiandienos realijas atitinkantį išsilavinimą, kuris būtų puikiai suderinamas su žingeidumu, saviraiška ir aktyviu gyvenimo būdu.

Šiuolaikiškas matematinių gebėjimų ugdymas ir pažangos stebėsena

Projekto tikslas – pagerinti Vilniaus 2, 3 ir 5 klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimus, palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių matematinius gebėjimus ir sustiprinti mokyklos lygmens mokinių mokymosi pažangos stebėseną, naudojant pažangią matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground. Projekto tikslo siekiama – sudarant sąlygas projekte dalyvaujančioms atrinktoms mokykloms vienerius metus naudoti matematikos mokymo(si) platformą Eduten Playground, užtikrinant kvalifikacijos tobulinimą… Skaityti plačiau

Plačiau

Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose

Projekto tikslas – paremti šiuolaikiškų gamtos mokslų (biologija/chemija/fizika) laboratorijų įrengimą Vilniaus miesto savivaldybės gimnazijose, siekiant sudaryti sąlygas kokybiškam gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatinti mokinių domėjimąsi moksline-tiriamąja veikla. Projekto veiklos: gimnazijose įrengti šiuolaikiškas gamtos mokslų laboratorijas, aprūpinti gimnazijas šiuolaikiškomis biologijos/chemijos/fizikos mokymosi priemonėmis, teikti mokymus ir/ar konsultacijas apie įsigytų priemonių panaudojimą pamokose. Projektu siekiama gimnazijose kelti gamtamokslinio ugdymo kokybę… Skaityti plačiau

Plačiau

Atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių steigimas, įveiklinimas ir tinklo kūrimas Vilniaus mokyklose

Projekto tikslas – skatinti inovatyvius mokymo metodus, tarpdalykinę integraciją bei mokyklų bendradarbiavimą, plėtojant ir tobulinant Vilniaus miesto mokyklų atvirų techninių kūrybinių FabLab dirbtuvių tinklą.           Tikslo siekiama: užtikrinant kvalifikacijos tobulinimo galimybes 35 FabLab dirbtuves įsirengusių mokyklų mokytojams; sudarant sąlygas mokytojams pasinaudoti metodine medžiaga; sudarant sąlygas mokytojams mokytis vieniems iš kitų dalijantis darbo FabLab… Skaityti plačiau

Plačiau