2019-06-04

„Pavaduotojų akademijos“ seminaras „Mokyklose atliekami tyrimai ir jų duomenys”

Kviečiame dalyvauti Pavaduotojų akademijos seminare „Mokyklose atliekami tyrimai ir jų duomenys: analizė, interpretacijos ir panaudojimo galimybės“. Seminaras skirtas pavaduotojams, dirbantiems mokyklose, kuriose įgyvendinamos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos.

Seminaro anotacija
:
Mokyklos vadovo ir pedagogo veikla siejama ne tik su tiesioginėmis pareigomis, susijusiomis su mokinių ugdymu, tačiau apima daug platesnį kontekstą. Mokyklos vadovo ir pedagogo, kaip mokyklos bendruomenės nario, vaidmuo yra reikšmingas tobulinant mokyklos veiklos procesus, darbo organizavimo struktūrą ir tvarką, dalyvaujant švietimo politikos ir kituose visuomeniniuose procesuose. Švietimo sistemos sėkmė ir švietimo reformos iš esmės priklauso nuo mokytojų galimybės dalyvauti sprendimų priėmimo procese bei gebėjimų ir noro įgyvendinti naujus sprendimus kasdieninėje mokyklos praktikoje. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo tiriamosios veiklos kompetencijos svarbą ir poreikį pedagogams. Tai savo ruožtu susiję su pokyčiais, ypač inovaciniais pokyčiais, siekiant modernizuoti ugdymo procesą, tobulinant ugdymo įstaigų valdymą, ir t.t. kai priimant sprendimus būtina juos grįsti duomenimis. Neretai kylanti problema – gebėjimo suvaldyti turimų įvairiausių mokslinių ir taikomųjų, institucinių, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų duomenis stoka. Taikomųjų ir mokslinių tyrimų mokyklose paskirtis – ugdyti mokyklų vadovų ir pedagogų gebėjimus analizuoti ir tikslingai panaudoti mokyklos turimus duomenis veiklos kokybės gerinimui, orientuojantis į mokyklos veiklos tobulinimą. Programa realizuojama derinant teorinį mokymą su praktine besimokančiųjų veikla, siekiant apmąstyti teorines žinias, jų pritaikomumą ir taikymą praktikoje.

Seminaro vadovas: doc. dr. Romas Prakapas
Seminaro data, laikas: 2019 m. birželio 19 d. (trečiadienis), pradžia 13 val..
Seminaro vieta: Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20, Vilnius (I-122 aud.)
Planuojama seminaro trukmė: 4 val.

REGISTRACIJA (seminaro dalyvių skaičius ribotas).
Apie dalyvavimą renginyje būsite asmeniškai informuoti registracijos formoje nurodytu el. paštu.

Seminaro dalyviams kompetencijų tobulinimo pažymėjimai bus išduodami pasibaigus visų seminarų ciklui, 2019 m. gruodžio mėn.

Seminaro dalyviai atvykę į seminarą turi su savimi turėti atspausdintas bent dviejų savo mokinių pasiekimų patikrinimo „nuasmenintas“ (turi būti užtušuoti vaikų vardai, pavardės, klasių pavadinimai) profilių ataskaitas.

Seminaro kontaktinis asmuo:
Agata Katkonienė, agata.katkoniene@vilnius.lt, +370 680 93405