2019-08-26

Pavaduotojų akademijos seminaras „Brandos darbo rengimo metodologiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai“

Kviečiame Jus dalyvauti PAVADUOTOJŲ AKADEMIJOS seminare – „Brandos darbo rengimo metodologiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai“.

SEMINARAS SKIRTAS DIRBANTIEMS MOKYKLOSE, KURIOSE ĮGYVENDINAMOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS!

Greitai besikeičiančiame pasaulyje mokyklose, kaip ir kitose visuomenės gyvenimo srityse iškyla naujų, spręstinų problemų, joms išspręsi pedagogams dažnai nepakanka įgytų kompetencijų, todėl būtina nuolat mokytis ir diegti pedagoginėje veikloje ugdymo inovacijas. Viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurios mokytojai turi nuolat diegti inovatyvius ugdymo metodus, yra į mokinių kompetencijų ugdymą orientuotas ugdymo turinio planavimas ir įgyvendinimas. Atsižvelgiant į dabartinį švietimo kontekstą ir kompetencijų  poreikį, pedagogai yra skatinami taikyti inovatyvius ugdymo  ir pasiekimų vertinimo metodus, kurie parankūs mokinių mąstymo įgūdžiams ugdyti, naujoms idėjoms generuoti, skatina mokymosi motyvaciją, plėtoja kūrybingumą ir savarankiškumą.

Svarbi vieta ugdymo procese tenka besimokančiojo pasiekimų vertinimui ir įsivertinimui. Nuo 2017-2018 mokslo metų organizuojamas ir vykdomas brandos darbo tikslas – ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio pasirinkto dalyko ar ugdymo srities kompetencijas, įgytas mokantis pagal vidurinio ugdymo programą. Todėl pedagogams svarbu tinkamai pasirengti vadovauti mokinio brandos darbui.

Kompetencijų tobulinimo programos paskirtis – plėtoti brandos darbo vadovų mokslinę tiriamąją kompetenciją. Programoje numatyta teorijos ir praktikos dermė, laisvas nuomonių keitimasis ir bendradarbiavimas.

TURINYS:

  • Brandos darbo rengimo reikalavimai
  • Brandos darbo aprašo struktūra
  • Brandos darbo vertinimas

Seminaro vadovė: prof. dr. Valdonė Indrašienė

Seminaro data: 2019-08-29 (ketvirtadienis)

Seminaro laikas: 1000-1400

Seminaro vieta: Mykolo Romerio universitetas, Didlaukio 55, Vilnius (LAB-102 – universiteto laboratorijų korpusas)

Planuojama seminaro trukmė: 4 val., (seminaro dalyviams kompetencijų tobulinimo pažymėjimai bus išduodami po viso seminarų ciklo 2019 m. gruodžio mėn.)

Registracija čia: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SHPGoK96QEGcWjouBr8PDTYxWafcFIJCqAUpFBhWWVhUM05KQ1pUN0lSVjBJN1JFVFZWWE81MVE0NC4u

 Seminaro dalyvių skaičius ribotas!

Apie registravimąsi į renginį būsite asmeniškai informuojami formoje nurodytu el. paštu.