2018-01-30

Sausio 24 d. įvyko Vilniaus miesto mokyklų tarybų pirmininkų susitikimas

Sausio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybėje įvyko Vilniaus miesto mokyklų tarybų pirmininkų susitikimas. Susitikimo tikslas buvo aptarti švietimo naujienas, iškelti ir apsvarstyti aktualius klausimus, dalytis gerosiomis mokyklų tarybos patirtimis.

Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento l.e.p. direktorė Alina Kovalevskaja, pažymėjo, kad švietimui yra skiriamas didelis dėmesys, o  mokyklų tarybos yra svarbiausia mokyklos savivaldos institucija, nustatanti mokyklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, turinti didelę įtaką, todėl tikimasi glaudaus bendradarbiavimo. L.ep. departamento direktorė skatino apsibrėžti problemas, kurias galima spręsti mokyklų viduje, o kurias problemas reikėtų spręsti kreipiantis į savivaldybę bei kitas išorines institucijas, tuo pabrėždama, kad problemos sprendžiamos mokyklos viduje efektyviau ir greičiau.

Albertas Lakštauskas, Vilniaus miesto mero patarėjas švietimo ir ugdymo klausimais, paminėjo svarbesnius Vilniaus miesto savivaldybės darbus švietimo srityje 2018 metais – pailgintos dienos grupių sustiprinimą (nuo rugsėjo mėnesio visose Vilniaus miesto pradinėse mokyklose bus galimybė mokiniams po pamokų dalyvauti pailgintos dienos grupėse), pagalba į Vilnių grįžtančių šeimų vaikams (emocinė savijauta, mokymosi sunkumų įveikimas, kalbos mokymasis). Patarėjas pakvietė mokyklų savivaldų atstovus dalyvauti ir padėti kokybiškai įgyvendinti šiuos uždavinius.

Vilniaus švietimo pažangos centro švietimo veiklos koordinatorė Eglė Melnikė pristatė naują Vilniaus miesto  iniciatyvą, kuria bus siekiama gerinti mokinių pasiekimus. Buvo skaitomas pranešimas tema „Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas – tikslai ir rezultatų panaudojimas gerinant ugdymo procesą ir mokinių pasiekimus“. Pranešimo tikslas yra suprasti patikrinimų prasmę, pažymėti skirtumą tarp dalyko mokymosi (dalyko žinių ir gebėjimų įgijimo) ir gebėjimo mokytis. Pranešimą rasite čia.

Po pranešimo ir pristatymų vyko diskusija, aktualių klausimų iškėlimas ir  aptarimas grupėse, kurose aktyviai įsitraukė mokyklų tarybų pirmininkai.

Sutarta kitą susitikimą rengti gegužės mėnesį, ir jame plačiau aptarti geros emocinės aplinkos mokykloje kūrimo klausimus.