2021-03-23

Aptarti projekto „Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“ rezultatai

Kovo 16 d. įvyko projekto „Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“ etapo baigiamasis renginys. Projekte dalyvavusios mokyklos pasidalino savo patirtimi, Mykolo Romerio universiteto mokslininkai pristatė projekto veiklų įgyvendinimo ir poveikio tyrimo rezultatus bei sukurtą tikslinės kompleksinės pagalbos teikimo mokykloms modelį.

Pasak projekte dalyvavusių mokyklų komandų atstovų, džiugina tai, kad mokymų ir konsultacijų metu įgytas teorines žinias išbandė praktiškai ir jau taiko savo kasdieninėse veiklose. Vienu didžiausių pasiekimų mokyklos įvardino bendruomenėse pasiektą susitarimą dėl siekiamybės – ugdymo kokybės gerinimo. Tikslinės kompleksinės pagalbos dėka mokyklos sustiprino kolegialų bendradarbiavimą – mokytojai mokyklose noriau dalinasi gerosiomis praktikomis su kolegomis.

Mykolo Romerio universiteto mokslininkų komanda pristatydama tyrimo rezultatus, atkreipė dėmesį, kad plėtojant kompleksinę pagalbą mokykloms ateityje, derėtų tobulinti mokyklų atrankos, pagalbos teikimo planavimo, grįžtamojo ryšio teikimo, teorijos ir praktikos dermės aspektus. O vykdant kompleksinę pagalbą būtų svarbu įtraukti suinteresuotąsias šalis. T.y. tuos, kurie yra betarpiškai susiję su konkrečia mokykla, jos veikla bei tuos, kurie turi kompetencijas, reikalingas konkrečios problemos sprendimui konkrečioje mokykloje.

Projekte „Tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms“ dalyvavo 17 Vilniaus miesto mokyklų. Projekto metu buvo teikiama tikslinė kompleksinė pagalba mokykloms, siekiant gerinti ugdymo kokybę, mokinių mokymosi pasiekimus, vadybą ir mokyklos mikroklimatą.

Tyrimo pristatymo pateiktis; Tyrimo ataskaita